اشتراک نصب

با خرید اشتراک، قابلیت نصب برنامه ها به صورت AdHoc برای شما فعال میگردد.

سرویس‌های اشتراک نصب

با خرید اشتراک، قابلیت نصب برنامه ها به صورت AdHoc برای شما فعال میگردد.

هزینه پرداختی صرف خرید این سرویس از اپل و نگهداری سرویس می شود.

قابلیت نصب ادهاک برنامه‌های جدید و دریافت بروزرسانی ها، فقط تا پایان اشتراک خریداری شده در دسترس است.

برترین برنامه‌های ویژه

بیشتر