ثبت شکایت

در صورت کسر مبلغ اشتراک از حساب شما و ناموفق بودن خرید اشتراک، طی ۷۲ ساعت مبلغ به حساب شما بازگردانده می شود. در صورتی که بیشتر از ۷۲ ساعت از خرید گذشته باشد و همچنان مبلغ به حساب شما واریز نشده باشد، از طریق فرم زیر به پشتیبانی اطلاع دهید.