لوگو Yekay

Yekay

تصاویر Yekayتصاویر Yekayتصاویر Yekayتصاویر Yekay

توضیحات

ﭘﻠﺘﻔﺮم ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﯾﮏ ﭘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺗﺼﺎل دﻫﻨﺪه ﺷﺒﮑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ. ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﭘﯽ دارای پنل حرفه ای مالی هستید که از ﯾﮏ ﺳﻤﺖ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﺘﺎب و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ . اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ، اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺖ انواع وﺟﻮه و درآمد های بین المللی را در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺮوﯾﺲ‌ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد.تغییرات نسخه اخیر

افزودن ویژگی های جدید

توسعه دهنده

Yekpay