لوگو Ultra Sharp

Ultra Sharp

تصاویر Ultra Sharpتصاویر Ultra Sharpتصاویر Ultra Sharpتصاویر Ultra Sharpتصاویر Ultra Sharp

توضیحات

با مهارت ببرید و 320 مرحله هیجان انگیز را پشت سرگذاشته و به استاد برش تبدیل شوید.

انگشت هایتان را روی صفحه گوشی حرکت داده و همه چیز را ببرید.


تغییرات نسخه اخیر

Game optimizations..


توسعه دهنده

Lion Studios