لوگو MyHome

MyHome

تصاویر MyHomeتصاویر MyHomeتصاویر MyHome

توضیحات

نرم افزار دستگاه حفاظتی و خانه هوشمند مای هوم)My Home(

تغییرات نسخه اخیر

نسخه۱

توسعه دهنده

SComm