لوگو lakiapp

lakiapp

تصاویر lakiappتصاویر lakiappتصاویر lakiappتصاویر lakiappتصاویر lakiappتصاویر lakiappتصاویر lakiappتصاویر lakiapp

توضیحات

آمده ایم تا جهان را جایی بهتر و زیباتر بسازیم ، آمده ایم تا شادی را از طریق معنا در جهان بگسترانیم تا به یادتان بیاوریم برای چه پا به این هستی گذاشته اید. من و شما در این دنیا نیامده ایم که رنج بکشیم و برویم. من و همکارانم صمیمانه آماده ایم تا در مسیر در کنارتان باشیم و کمک کنیم تا اقتدارتان را باز پس گیرید و بدرخشید. عشق بازی به همین آسانیست که دلی را بخری بفروشی مهری شادمانی را حرّاج کنی رنج ها را تخفیف دهی مهربانی را ارزانی عالم بکنی


تغییرات نسخه اخیر

برطرف شدن یه سری از ایرادات


توسعه دهنده

امید