لوگو Flip Dunk

Flip Dunk

تصاویر Flip Dunkتصاویر Flip Dunkتصاویر Flip Dunkتصاویر Flip Dunkتصاویر Flip Dunk

توضیحات

با لمس صفحه گوشی خود بپرید و با قرار دادن انگشت خود روی صفحه پشتک زده و توپ را درون تور بسکتبال پرتاب کنید.


تغییرات نسخه اخیر

New space launch zone and bug fixes.


توسعه دهنده

Voodoo