لوگو English Clinic

English Clinic

تصاویر English Clinicتصاویر English Clinicتصاویر English Clinicتصاویر English Clinicتصاویر English Clinic

توضیحات

ما در کلینیک زبان بر آن باوریم که موثر ترین راه برای آموزش زبان آموزشی مبتنی بر تمارین و سرگرمی خواهد بود ،انگلیش کلینیک تماما پاسخ گویی را جزو اصول خود میداند و میکوشد این مهم برآورده شود

تغییرات نسخه اخیر

نسخه جدید

توسعه دهنده

وسام