لوگو DrPasha

DrPasha

تصاویر DrPashaتصاویر DrPashaتصاویر DrPasha

توضیحات

آکـــادمــی مــالی دکتـــر پـاشـــا

متخصــص دنیــای ارزدیجیتـــال

گروه تخصصی آکــادمـــی دکتــــر پـاشــاگروهی متشکل از متخصصین عرصه ی مالی که زیر نظر دکتـر پـاشــا مبتکـــر هوش ثروت در ایـــران جهت رشد و توسعه مالی فــردی به صــورت آکــادمیــک و عملــــی تحقیق و فعالیـــت می کننـــد. تخصص ما اضافه کردن یک صفـــر به دارایی شماســت

تغییرات نسخه اخیر

-

توسعه دهنده

وسام