لوگو Dictionnaire Médical - Pro

Dictionnaire Médical - Pro

تصاویر Dictionnaire Médical - Proتصاویر Dictionnaire Médical - Proتصاویر Dictionnaire Médical - Proتصاویر Dictionnaire Médical - Pro

توضیحات

دیکشنری مخصوص حوزه پزشکی و درمان

با استفاده از این دیکشنری شما میتوانید اصطلاحات و کلمات تخصصی حوزه پزشکی را ترجمه کنید و به راحتی یاد بگیرید.


تغییرات نسخه اخیر

- Corrections de bugs mineurs.

توسعه دهنده

Ayyoub BELGAID