لوگو Collect Cubes

Collect Cubes

تصاویر Collect Cubes تصاویر Collect Cubes تصاویر Collect Cubes تصاویر Collect Cubes تصاویر Collect Cubes

توضیحات

در محیط اطرافتان بچرخید و ساختمان هایی را که با مکعب های 3 بعدی ساخته شده اند خراب کنید. تمام قطعات یک ساختمان را با یک حرکت خراب کرده تا امتیاز کامل دریافت کنید.


تغییرات نسخه اخیر

bug fixed.


توسعه دهنده

Alictus