لوگو bita hosseini

bita hosseini

تصاویر bita hosseiniتصاویر bita hosseiniتصاویر bita hosseiniتصاویر bita hosseini

توضیحاتتولد واقعی من توی آینه اتفاق افتاد .


رسالت من بر 3 بخش اتفاق می افته :


نور آگاهی یعنی معنا و روبرو شدن با تصفیه درونی


خود آگاهی یعنی روبرو شدن با آینه و رفع آگاهانه نقطه ضعف ها به شیوه علمی


عشق آگاهی یعنی ساختن بهترین خودت حتی تو روابط معیوب و اشتباه


نماد نور آگاهی برای ما شمعه


نماد خود آگاهی برای ما آینه اس


نماد عشق آگاهی برای ما رز سرخه


سلام بر تو که از جنس نور، عشق و آگاهی هستی


تغییرات نسخه اخیر

نسخه جدید

توسعه دهنده

وسام