لوگو 20 tik

20 tik

تصاویر 20 tikتصاویر 20 tikتصاویر 20 tikتصاویر 20 tikتصاویر 20 tikتصاویر 20 tikتصاویر 20 tikتصاویر 20 tikتصاویر 20 tik

توضیحات

سفارش غذاهای گرم و سرد و انواع نوشیدنی


تغییرات نسخه اخیر

بهبود عملکرد برنامه


توسعه دهنده

آسان بازار و خدمات شمال شهر