لوگو ۷۱۱

۷۱۱

5
تصاویر ۷۱۱تصاویر ۷۱۱تصاویر ۷۱۱تصاویر ۷۱۱تصاویر ۷۱۱

توضیحات

آچار ۷۱۱ یک استارت آپ است که متخصصین هر شهر میتوانند با توجه به تخصص خود به صورت رایگان درخواست های مشتریان رو قبول کنند

تغییرات نسخه اخیر

نسخه اول

توسعه دهنده

امیرحسین آقاجانی