لوگو کیفیت هوای تهران

کیفیت هوای تهران

تصاویر کیفیت هوای تهرانتصاویر کیفیت هوای تهرانتصاویر کیفیت هوای تهرانتصاویر کیفیت هوای تهران

توضیحات

این برنامه بصورت روزانه اطلاعات کیفیت هوای تهران را به شهروندان ارائه می نماید.


امکانات دیگر این برنامه عبارتند از:


نمایش شاخص کیفیت هوا به تفکیک ایستگاهها


نمایش شاخص کیفیت هوای ایستگاهها روی نقشه شماتیک تهران


نمایش شاخص کیفیت هوا در هریک از روزهای هفته گذشته


ارائه تحلیل و پیش بینی در برخی روزها با توجه به شرایط شاخص


مقایسه تعداد روزهای سالم و ناسالم سال گذشته و امسال


نمایش نقشه پیش بینی شاخص هوای امروز و وضع هوا


نمایش آلودگی صدا ایستگاهها روی نقشه شماتیک تهران


تغییرات نسخه اخیر
توسعه دهنده

کیفیت هوای تهران