لوگو کولتفرم Colatform

کولتفرم Colatform

تصاویر کولتفرم Colatformتصاویر کولتفرم Colatformتصاویر کولتفرم Colatformتصاویر کولتفرم Colatform

توضیحات

کولتفرم: پلتفرم همکاری و ارتباطات سازمانی


کولتفرم راهی بهتر و ساده تر برای تعاملات و ارتباطات سازمانی پیشنهاد می کند.


کولتفرم یک محیط کار دیجیتالی برای اعضای تیم ها و سازمان ها جهت تعامل سریع و در لحظه فراهم می کند و دارای ویژگی های پایه مانند پیام رسانی مستقیم، کانال های عمومی و خصوصی، پیام رسانی گروهی، جلسات راه دور، تماس های صوتی و تصویری، تقویم سازمانی و ثبت کارکرد است. کولتفرم یک شبکه اجتماعی سازمانی است.

تغییرات نسخه اخیر

انتشار کولتفرم

توسعه دهنده

سامان