لوگو کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی

کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی

تصاویر کلینیکال پاتولوژی دامپزشکیتصاویر کلینیکال پاتولوژی دامپزشکیتصاویر کلینیکال پاتولوژی دامپزشکیتصاویر کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی

توضیحات

کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی

✅ خون
اعمال خون
تفاوت پلاسما و سرم
خون سازی
خصوصیات سلول های خون ساز
روند تکثیر و تمایز و بلوغ
رده ی اریتروئیدی یا گلبول های قرمز
رده ی گرانولوسیتی
روند جبران پذیری گلبول های قرمز در مغز استخوان
محرک های خون ساز
نحوه ی عمل فاکتورهای رشد
انواع فاکتورهای محرک کلونی سلولی
محرک های خون سازی
عوامل مهار کننده ی خون ساز
گلبول های قرمز یا اریتروسیت ها
مورفولوژی گلبول های قرمز در دام های اهلی
عوامل موثر بر تعداد گلبول های قرمز
شاخص های گلبولی مربوط RBC
ترکیب غشای گلبول های قرمز خون
مکانیسم تولید انرژی در گلبول های قرمز
روند ساخته شدن هموگلوبین
انواع هموگلوبین در دام های اهلی و انسان
مرگ گلبول قرمز
فاویسم
کم خونی
جایگاه های مهم آهن در بدن
هماتوکريت يا PCV
انواع مختلف کم خونی ها
کم خونی فقر آهن
مکانیسم انعقاد خون
انواع فاکتور های انعقادی
اندازه گیری زمان انعقاد خون
انواع لخته (ترومبوس)
مکانیسم ایجاد فیبرینولیز
مکانیسم انعقاد داخل عروقی منتشر
ترومبوسیترین و پاتوفیزیولوژی آن
اختلالات گلبولهای قرمز
سرطان خون
آزمایش کیت اندازه گیری هموگلوبین
گسترش های خونی
شمارش گلبول های قرمز و سفید
گلبول های سفید
عوامل موثر بر تعداد لوکوسیت ها
نوتروفیل ها
ائوزینوفیل ها
بازوفیل ها
پلاکت ها
لنفوسیت ها
مونوسیت ها
نکات مربوط به گلبول های سفید و تفسیر آن ها

✅ کلیه
دستگاه ادراری
ارزیابی عملکرد کلیه ها
کلیرانس
کلیرانس سهمی
کليرانس اوره
ازتمی
افزایش اسید اوریک در خون
کليرانس PSP (فنل سولفون فتاالدين)
وزن مخصوص ادرار و استفاده از آن
آزمایشات ادراری
نکاتی در خصوص تفسیر آزمایشات ادراری

✅ کبد
کارکرد کبد
موارد نیاز به آزمایشات کبدی
طبقه بندی آزمایشات کبدی
کاربرد تست های کبدی
بیلی روبین
یرقان
آزمایش وان دن برگ
تفسیر آزمایش وان دن برگ در حیوانات
اندیس زردی
رنگدانه های صفراوی موجود در ادرار
رنگدانه های صفراوی مدفوع
روش های تشخیص بیلی روبین الحاقی در ادرار
آزمایشات پاکسازی یا کلیرانس و احتباس BSP
ضایعات متوسط کبدی
تغییرات پروتئین های سرم در بیماری های کبدی
آزمایش متابولیسم کربوهیدارت ها در کبد
آزمایش های متابولیسم چربی ها در کبد
تفسیر آزمایش کلسترول در سگ
آترواسکلروز چیست و در چه مواقعی پیش می آید؟
کنترل سنتز ودفع کلسترول
آنزیم های کبدی
کاربرد بایوپسی های کبد
طبقه بندی آسیب های کبدی
زمان پروترومبین
اسید های صفراوی

✅ پانکراس (لوزالمعده)
انسولين
اعمال انسولین در ارگان های مختلف
گلوکاگون
سوماتوستانين
پلی پپتید پانکراس
دیابت
بخش برون ریز پانکراس
ترشحات برون ریز لوزالمعده
آنزیم های پانکراس
آزمایشات ارزیابی فعالیت پانکراس برون ریز
تنظیم ترشح لوزالمعده
بیماری های پانکراس

✅ سرم و پلاسما
سرم و پلاسما
لیپیدها
گلوکز

و...

تغییرات نسخه اخیر

بهبود جزئی.


توسعه دهنده

دامپزشکی