لوگو کسرا آوید

کسرا آوید

تصاویر کسرا آویدتصاویر کسرا آویدتصاویر کسرا آویدتصاویر کسرا آوید

توضیحات

کسرا آوید برنامه ای برای ثبت تردد توسط موقعیت مکانی میباشد

کسرا آوید قابل استفاده برای سازمان هاییست که از سیستم تردد کسرا استفاده میکنند .


تغییرات نسخه اخیر

بهبود ویژگی های کلی


توسعه دهنده

شرکت کسرا