لوگو پرورش گوسفند و بز

پرورش گوسفند و بز

تصاویر پرورش گوسفند و بزتصاویر پرورش گوسفند و بزتصاویر پرورش گوسفند و بزتصاویر پرورش گوسفند و بز

توضیحات

پرورش گوسفند و بز

=- پرورش گوسفند

=- پرورش بز


شامل هفت فصل:

-- اهميت پرورش گوسفند و بز

-- ساختمان و تاسيسات پرورش

-- تغذيه گوسفند و بز

-- مديريت توليدمثل گوسفند و بز

-- بهداشت، پيشگيری و درمان بيماريها

-- پرواربندی بره و بزغاله

-- الياف و پوست
 • اهميت پرورش گوسفند و بز

  توليدات گوسفند و بز

  نظام هاي بهره برداري

  مهمترين خصوصيات رفتاري

  تركيب گله در گوسفند و بز

  شغل گوسفند داري

  تعيين سن گوسفند

  خرید دام

  اندازه و تعداد گله براي شروع كار

  تقويم گوسفندداري
 • نژادهای گوسفند و بز

  طبقه بندي گوسفندان بومي ايران

  انواع نژادهاي گوسفندان ايرانی

  طبقه بندي بزهاي بومي ايران

  تقسيم بندي براساس شرايط اقليمي

  نژادهای گوسفند

  نژادهای بز
 • ساختمان و تاسيسات پرورش

  قسمتهاي مختلف ساختمان گوسفندداري

  انواع جايگاه براي گوسفند

  آغل يا جايگاه

  بهاربند

  زايشگاه

  بيمارستان

  قرنطينه

  انبار مواد متراكم (كنسانتره)

  انبار مواد علوفه اي

  سيلو

  مخزن جمع آوري و نگهداري كود

  سكوي بارگيري و تخليه

  هانگار يا انبار تجهيزات و ماشين آلات

  دفتر كار و خانه كارگري

  حوضچه هاي پاشوي (ضدعفوني)

  حمام ضد كنه (شستشوي گوسفند)

  اتاق پشم چيني
 • تغذيه گوسفند و بز

  راه هاي كاهش هزينه تغذيه

  مواد خوراكي مورد استفاده در تغذيه

  مواد مغذي موجود در خوراك دام

  مواد معدني و ويتامينهاي مورد نياز

  انواع جيره

  تغذيه در فصل جفتگيري

  تغذيه از اوايل تا اواسط آبستني

  تغذيه در اواخر آبستني

  تغذيه در زمان زايمان

  تغذيه در زمان شيردهي

  تغذيه در زمان از شيرگيري

  تغذيه ميش ها و بزهاي ماده داشتی

  تغذيه قوچ و بزهاي نر داشتي

  آماده كردن قوچ براي جفتگيري

  نكات مهم در جيره نويسي

  تغذيه بره ها و يا بزغاله هاي تازه متولد شده

  پرورش بره ها با شيشه و پستانك

  جايگزين شير

  جيره هاي آغازين

  تغذيه بره و بزغاله

  تغذيه گوسفند و بز در مراتع

  استفاده از مراتع و شناخت آنها

  روش هاي چرا

  مراتع ايران

  نباتات سمي مراتع

  راهنماي استفاده از مراتع

  تامين آب مورد نياز در مراتع

  روش هاي نگهداري علوفه
 • مديريت توليدمثل گوسفند و بز

  اهميت بازده توليدمثل در پرورش

  زمان بندي جفت دهي

  استفاده از اثر قوچ يا اثر نربز

  معاوضه قوچ يا نربز

  كنترل نمره وضعيت بدن

  فلاشينگ و تغذيه در دوره جفت دهي

  القاء و همزمان سازي فحلي

  مديريت نرهاي مولد

  زود از شيرگيري

  تشخيص آبستني و اقتصادي تر كردن گله

  روش مديريت پيشرفته توليدمثل

  فحلي و تشخيص آن در ميش و ماده بز

  تلقيح مصنوعي

  برنامه نوري (فتوپريود) مصنوعي

  مديريت شيشك هاي ماده

  مراقبت هاي دو ماه آخر آبستني

  مراقبت از نوزاد
 • بهداشت، پيشگيری و درمان بيماريها

  ويژگي هاي دام سالم

  قوچ

  ميش

  بره

  ويژگي هاي دام بيمار

  فوايد مواد معدني

  آلودگي انگلي

  سقط

  اسهال

  شاربن

  آنتروتوكسمي

  التهاب پوست بين انگشتان

  گنديدگي سم

  پيشگيري از لنگش

  لمفادنيت پنيري

  برنامه واكسيناسيون
 • پرواربندی بره و بزغاله

  مقدمه

  وضعيت موجود پروار بره در جهان

  وضعيت موجود پروار بره در ايران

  وضعيت موجود پروار بزغاله در جهان

  وضعيت موجود پروار بزغاله در ایران

  پرواربندي بره و انواع روش هاي آن

  روش هاي پرواربندي

  صفات اقتصادي مهم در پروار دام

  مديريت واحدهاي پرواربندي

  اصول پرواربندي بره

  انتخاب و خريد دام

  نژاد دام پرواري

  مشخصات ظاهري دام

  سن و وزن دام در شروع پروار

  جنس دام

  نكات مهم در زمان خريد دام

  اصول حمل و نقل دام

  فصل مناسب پروار

  مدت مناسب دوره پروار

  وزن نهايي پروار و افزايش وزن روزانه

  اصول بهداشت در پرواربندي

  پشم چيني دام

  منابع خوراكي دام در كشور
 • الياف و پوست

  الياف پشم

  كرك (كشمير)

  الياف بز مرغز يا مرخز (موهر)

  موي بز

  پوست و چرم
منابع:

برای هر فصل از تعداد زیادی منبع فارسی و انگلیسی استفاده شده که در پایان هر بخش داخل برنامه درج شده است.


تغییرات نسخه اخیر

بهبود جزئی


توسعه دهنده

دامپزشکی