لوگو پذیرش رویداد‌های بازتاب

پذیرش رویداد‌های بازتاب

تصاویر پذیرش رویداد‌های بازتابتصاویر پذیرش رویداد‌های بازتابتصاویر پذیرش رویداد‌های بازتابتصاویر پذیرش رویداد‌های بازتاب

توضیحات

مخصوص تیم برگزاری «بازتاب»


با استفاده از این برنامه به راحتی شرکت‌کنندگان رویداد‌های برنامه آموزشی «بازتاب» را پذیرش کنید.


تغییرات نسخه اخیر

تغییرات نسخه ۰.۴.۰:


امکان حذف حضور در این نسخه اضافه شده است.


توسعه دهنده

بردیا خسروی