لوگو ویروس شناسی دامپزشکی

ویروس شناسی دامپزشکی

تصاویر ویروس شناسی دامپزشکیتصاویر ویروس شناسی دامپزشکیتصاویر ویروس شناسی دامپزشکیتصاویر ویروس شناسی دامپزشکی

توضیحات

ویروس شناسی دامپزشکی


آزمایشگاه ویروس شناسی دامپزشکی

ساختمان و ترکیب شیمیایی ویروس ها

طبقه بندی و نامگذاری ویروس ها

خانواده های DNA ویروس ها

خانواده های RNA ویروس ها

سایر ویروس ها

گروه بندی بر اساس اصول اپیدمیولوژیک

تکثیر ویروس ها

چرخۀ تکثیر ویروس ها

اتصال

نفوذ (Penetration)

پوشش اندازی (Uncoating)

قنددار شدن پروتئین های پوشینه

تقسیمات پروتئین ها پس از ترجمه

انواع پروتئین های ویروسی

گردهمایی و آزاد شدن ویریون ها

اگزوسیتوز (Exocytosis)

ژنتیک و تکامل ویروس ها

جهش (موتاسیون)

نوترکیبی ژنتیکی بین ویروس ها

تعیین نقشۀ ژنوم ویروس ها

آمیخته گری DNA

نسخه برداری معکوس

حیوانات ترانس ژن

تغییرات حاصل از ویروس

روشهای گسترش عفونت ویروسی

عوامل مؤثر بر حدت ویروس

نحوۀ ایجاد بیماری

بیماری های ویروسی

عفونت های تنفسی

بیماری های گوارشی

بیماری های عصبی

بیماری های عمومی

عفونت های پایدار

مکانیسم های تومورزایی ویروس ها

تکنیک های آزمایشگاهی

الیزا

آنتی بادی فلورسنت غیرمستقیم (IFA)

آزمون مهار هم گلوتیناسیون (HIA)

هیبریداسیون ساترن و نوردرن

واکنش زنجیره پلیمراز (PCR)

پی سی ار ترانس کریپتاز معکوس

اصطلاحلات اپیدمیولوژی ویروس شناسی

مهار کننده های ضدویروسی

تشخیص آزمایشگاهی بیماری ها

و...


تغییرات نسخه اخیر

بهبود جزئی.

توسعه دهنده

دامپزشکی