لوگو هی کاکو

هی کاکو

تصاویر هی کاکوتصاویر هی کاکوتصاویر هی کاکوتصاویر هی کاکو

توضیحات

هی کاکو | سامانه خرید نیازمندی های روزانه در شیراز

لَم بده، خرید کن.

لَم بده، نون بخر.

لَم بده، گوشت بخر.

لَم بده، میوه بخر.

لَم بده، شیر و ماست بخر.


تغییرات نسخه اخیر

- نسخه 1

توسعه دهنده

سعید