لوگو همیار بیمه

همیار بیمه

تصاویر همیار بیمهتصاویر همیار بیمهتصاویر همیار بیمهتصاویر همیار بیمهتصاویر همیار بیمه

توضیحات

با سلام

در نسخه 5   اخبار "ریسک نیوز" قابل مشاهده می باشد.

تغییرات نسخه اخیر

با سلام

در نسخه 5   اخبار "ریسک نیوز" قابل مشاهده می باشد.
آپدیت و بخشنامه ها نیز مجزا شده اند و آپدیت اندروید و ios تفکیک شده اند.

توسعه دهنده

مصطفی