لوگو همراه مدیریت منابع سازمان

همراه مدیریت منابع سازمان

تصاویر همراه مدیریت منابع سازمانتصاویر همراه مدیریت منابع سازمانتصاویر همراه مدیریت منابع سازمان

توضیحات

خدمات سلف سرویس کارکنان و سلف سرویس مدیران در حوزه منابع انسانی در بستر SAP


تغییرات نسخه اخیر

منطبق با iOS 15


توسعه دهنده

محمد صالح