لوگو همراه بانک رسالت | Resalat Bank

همراه بانک رسالت | Resalat Bank

4.5
تصاویر همراه بانک رسالت | Resalat Bankتصاویر همراه بانک رسالت | Resalat Bankتصاویر همراه بانک رسالت | Resalat Bankتصاویر همراه بانک رسالت | Resalat Bank

توضیحات

۱-امکان درخواست تسهیلات

۲-امکان دریافت کد دوعاملی

۳-امکان تسویه یکجا تسهیلات

۴-امکان دریافت کانون سپرده

۵-افزودن فیلد بابت در زمان ثبت و انتقال چک

۶-امکان استعلام کد شهاب

۷-پیشنهاد کد ملی در امضاکنندگان پیچک

۸-اسکن QR شناسه صیاد چک

۹-امکان کپی شماره شبا و رمز پویا

۱۰-نمایش شرح علت رد شدن درخواست تسهیلات

تغییرات نسخه اخیر

.۱-امکان درخواست تسهیلات

۲-امکان دریافت کد دوعاملی

۳-امکان تسویه یکجا تسهیلات

۴-امکان دریافت کانون سپرده

۵-افزودن فیلد بابت در زمان ثبت و انتقال چک

۶-امکان استعلام کد شهاب

۷-پیشنهاد کد ملی در امضاکنندگان پیچک

۸-اسکن QR شناسه صیاد چک

۹-امکان کپی شماره شبا و رمز پویا

۱۰-نمایش شرح علت رد شدن درخواست تسهیلات

توسعه دهنده

همراه بانک رسالت