لوگو هما

هما

تصاویر هماتصاویر هماتصاویر هماتصاویر هماتصاویر هما

توضیحات

رسالت ما این است که با افزایش هوش مالی و آموزش اقتصاد به عموم جامعه، سرنوشت ایران عزیزمان را به سمت بهتر شدن تغییر دهیم.


تغییرات نسخه اخیر

بهبود پخش کننده

رفع مشکلات جزئی


توسعه دهنده

وسام