لوگو های‌مامان معلمان

های‌مامان معلمان

تصاویر های‌مامان معلمانتصاویر های‌مامان معلمانتصاویر های‌مامان معلمانتصاویر های‌مامان معلمانتصاویر های‌مامان معلمان

توضیحات

برنامه های‌مامان معلمان برای معلم های کودکستان ها طراحی شده است تا بتوانند برای کودکان گزارش روزانه تهیه کنند تا سرپرستان آن ها بتوانند در جریان وضعیت فرزند خود باشند.

هم چنین معلمان میتوانند از طریق چت کردن با سرپرستان در ارتباط باشند.


تغییرات نسخه اخیر

تغییر ظاهر

بهبود دوربین

توسعه دهنده

محمد معین