تصاویر مکصتصاویر مکصتصاویر مکص

توضیحات

نرم افزار مکص یکی از بخش های سیستم مکص است که مدیریت واحدهای صنعتی و درخواست ها و ... کارمندان در آن مدیریت میشود


مکص شامل بخش های قبوض شارژ، برگ خروج، واحد های شهرک ها، پیام، آگهی ها و ... می باشد


تغییرات نسخه اخیر
توسعه دهنده

maks