لوگو اپلیکیشن مدرسه توحید

اپلیکیشن مدرسه توحید

تصاویر اپلیکیشن مدرسه توحید تصاویر اپلیکیشن مدرسه توحید تصاویر اپلیکیشن مدرسه توحید تصاویر اپلیکیشن مدرسه توحید تصاویر اپلیکیشن مدرسه توحید

توضیحات

بسیار اوقات فریاد زورق نشینانی را در لجّه ی آشفته و پر از آشوب بحر دنیا می شنوم . خطاب به فروافتادگان در این بحر که

آی بیچارگانی که در حال غرق شدن در میان این خیزابهای دهشتزار و بیرحم و جان ستان هستید ! در زورق ما در آیید تا در امان باشید از این امواج مهیب و کوبنده ، که اگر چه کوچک است این زورق ما و خُرد ، اما مدد از سفینه ی نوح دارد . و ما شما را در همین زورقها بدان کشتی می رسانیم . که مآمن است و پناه .

اما دریغ که هرچه گوش فرا می دهم لبیکی از این غرق شدگان نمی شنوم . جز هر چند گاهی صدای ضعیفی از سر ضعف و واماندگی ، ولی افسوس که چه بسیارند غرق شدگان ، و چه قلیلند کمک خواهندگان ، که :

" و قلیل من عبادی الشکور "


تغییرات نسخه اخیر

اپدیت جدید


توسعه دهنده

وسام