لوگو مدیکارد

مدیکارد

5
تصاویر مدیکاردتصاویر مدیکاردتصاویر مدیکارد

توضیحات

مدیکارد اپلیکیشن جامع آموزش پزشکی با منطق مرور مطالب

تغییرات نسخه اخیر

برطرف کردن باگ های قبلی

توسعه دهنده

خشایار فتاح و ناصح سلیمانی