لوگو فارماکولوژی

فارماکولوژی

تصاویر فارماکولوژیتصاویر فارماکولوژیتصاویر فارماکولوژی

توضیحات

فارماکولوژی پزشکی
قابل استفاده برای رشته های پزشکی و پیراپزشکی

- مقدمات فارماکولوژی
- داروهای آرام بخش–خواب آور
- هیستامین و آنتی هیستامین
- داروهای بیهوش کننده ي عمومی
- داروهای تزریقی بیهوشی
- داروهای استنشاقی بیهوشی
- داروهای شل کننده عضلانی
- بی حس کننده های موضعی
- اپیوئیدها
- داروهای ضد فشارخون
- داروهای ضد آریتمی
- داروهای کاهنده قند خون

شامل:
✔️ راه تجویز دارو
✔️ اشكال داروئي
✔️ مكانیزم عمل دارو
✔️ میزان جذب دارو
✔️ توزیع دارو
✔️ متابولیسم دارو
✔️ دفع داروها از بدن
✔️ فراهم زیستی دارو
✔️ عبور دارو از غشاها
✔️ فارماکوکینتیک
✔️ نیمه عمر
✔️ طول اثر
✔️ دوز اولیه
✔️ حجم توزیع
✔️ رابطه ساختار و عملکرد دارو
✔️ عملکرد دارو با داروهاي مختلف
و...

تغییرات نسخه اخیر

بهبود جزئی

توسعه دهنده

پزشکی و پیراپزشکی