لوگو فارماکولوژی دامپزشکی

فارماکولوژی دامپزشکی

5
تصاویر فارماکولوژی دامپزشکیتصاویر فارماکولوژی دامپزشکیتصاویر فارماکولوژی دامپزشکیتصاویر فارماکولوژی دامپزشکی

توضیحات

فارماکولوژی دامپزشکی

در شش فصل

فصل اول

كليات فارماكولوژي

اصطلاحات و تعاريف در فارماكولوژي

اشكال رايج فرآورده هاي دارويي

روش هاي تجويز دارو

اصول درمان

نسخه نويسي و نسخه پيچي

فصل دوم

مقدمه اي بر شيمي درماني

راهنماي يادگيري مبحث

سميت انتخابي و انتشار به محل عفونت

طيف اثر

طبقه بندي بر اساس ماهيت عمل

علل اختلاف حساسيت باكتريها

مقاومت باكتري ها

جلوگيري از مقاومت دارويي

عوارض نامطلوب آنتي بيوتيك ها

ناتواني آنتي بيو تيكها در درمان

آزمون حساسيت باكتري ها

آستفاده تجربي از آنتي بيوتيك ها

خطرات استفاده از آنتي بيوتيك ها

فصل سوم

طبقه بندي آنتي ميكروبيال ها

مهاركننده هاي سنتز ديواره سلولي

ممانعت كننده از سنتز پروتئين

آنتي بيوتيكهاي تخريب كننده غشاء

آنتاگونيست هاي فولات

آنتي بيوتيكهاي مؤثر بر DNA يا RNA

فصل چهارم

ضد انگل هاي خارجي

داروهاي ضد نماتود

داروهاي درمان كرم قلب

داروهاي ضد سستود

داروهاي ضد ترماتود

داروهاي ضد كوكسيديا

داروهاي ضد تريپانوزوم

داروهاي ضد پيروپلاسما

فصل پنجم

داروهای ضد قارچ

داروهای ضذ ویروس

فصل ششم

داروهاي آرام بخش و خواب آور

داروهاي ضد تشنج

داروهاي محرك سيستم عصبي مركزي

داروهاي استفراغ آور

داروهاي ضد نفخ شکمبه

ملين ها و مسهل ها

داروهاي مورد استفاده در درمان اسهال


معرفی داروها شامل موارد زیر است:

مكانيسم عمل

طبقه بندي

طيف اثر

فارماكوكينتيک

كاربرد هاي درماني

مقاومت باكتريايي

تجویز

عوارض جانبي


منبع:

جزوات دکتر گودرز صادقی دانشیار فارماکولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران و چند تا فایل آموزشی دیگر


تغییرات نسخه اخیر

بهبود جزئی

توسعه دهنده

دامپزشکی