لوگو طب پرداز من

طب پرداز من

تصاویر طب پرداز منتصاویر طب پرداز منتصاویر طب پرداز منتصاویر طب پرداز من

توضیحات

نرم افزار مدیریت بیمارستانی - HMIS

تغییرات نسخه اخیر

اضافه شدن انبارگردانی و تغذیه

توسعه دهنده

طب پرداز