لوگو شبکه اجتماعی امور خیریه مردمانیم

شبکه اجتماعی امور خیریه مردمانیم

تصاویر شبکه اجتماعی امور خیریه مردمانیمتصاویر شبکه اجتماعی امور خیریه مردمانیمتصاویر شبکه اجتماعی امور خیریه مردمانیمتصاویر شبکه اجتماعی امور خیریه مردمانیمتصاویر شبکه اجتماعی امور خیریه مردمانیم

توضیحات

شبکه اجتماعی مردم نهاد و معتمد محور برای انجام امور انسان دوستانه بصورت جمع سپاری با "سرعت" و "شفافیت آنلاین" در حوزه های ازدواج، مسکن، درمان، تحصیل و اشتغال


تغییرات نسخه اخیر

.....


توسعه دهنده

بهنام ریاحی