لوگو سامانه نظام جامع پذیرش و بررسی پیشنهادها (توزیع برق جنوب کرمان)

سامانه نظام جامع پذیرش و بررسی پیشنهادها (توزیع برق جنوب کرمان)

تصاویر سامانه نظام جامع پذیرش و بررسی پیشنهادها (توزیع برق جنوب کرمان)تصاویر سامانه نظام جامع پذیرش و بررسی پیشنهادها (توزیع برق جنوب کرمان)تصاویر سامانه نظام جامع پذیرش و بررسی پیشنهادها (توزیع برق جنوب کرمان)تصاویر سامانه نظام جامع پذیرش و بررسی پیشنهادها (توزیع برق جنوب کرمان)تصاویر سامانه نظام جامع پذیرش و بررسی پیشنهادها (توزیع برق جنوب کرمان)

توضیحات

سامانه نرم افزاري نظام پيشنهادها نرم افزاري است كه با آن ثبت، پيگيري و بررسي يك پيشنهاد مطابق دستورالعمل هاي مصوب در آن .......امكانپذير است. اين نرم افزار تحت وب براي سازمانهاي متوسط و بزرگ بكار مي رود.

به منظور تسهيل كاربران در بهره مندي از سيستم، اپليكيشن موبايل Android و IOS طراحي گرديده است. اين سامانه نرم افزاري قابليت مديريت متمركز و غيرمتمركز دبيرخانه هاي فرعي را دارا میباشد .

تغییرات نسخه اخیر

- قابلیت ارائه پیشنهاد

توسعه دهنده

شرکت نرم افزاری جادوی فکر