لوگو سابانا صاحب کالا | SB Forwarder

سابانا صاحب کالا | SB Forwarder

تصاویر سابانا صاحب کالا | SB Forwarderتصاویر سابانا صاحب کالا | SB Forwarderتصاویر سابانا صاحب کالا | SB Forwarder

توضیحات

با استفاده از نرم افزار و پنل مدیریتی سابانا، شرکتهای حمل و نقل بین المللی بلاخص شرکتهای فورواردر، میتوانند به راحتی به تمام کریرهای مورد تایید سازمان راهداری دسترسی داشته و علاوه بر ایجاد رقابت برای دریافت خدمات بهتر در کمترین زمان ممکن بارهای خود را بارگیری نمایند.
تسریع در یافتن شرکت کریر مورد تایید، انتخاب کریر ها بر اساس امتیاز عملکرد،‌ شفافیت و اعتماد به علت امنیت بالای نرم افزار، کاهش قابل توجه خطای انسانی به علت هوشمند بودن سامانه، دسترسی به گزارش جامع و هوشمند فعالیتها و کاستن از هزینه های پیگیری مداوم از کریر، بخشی از مزایای نرم افزار سابانا برای شرکتهای فورواردری استتغییرات نسخه اخیر

-

توسعه دهنده

Sabana