لوگو رمزساز سینا

رمزساز سینا

تصاویر رمزساز سیناتصاویر رمزساز سیناتصاویر رمزساز سینا

توضیحات

م افزار تولید رمز یکبار مصرف ورود به اینترنت بانک، بلیط امنیتی و رمز اول و دوم کارت

قابلیت های نرم افزار:

• تولید رمز اول و دوم یکبار مصرف کارت

• تولید رمز یک بار مصرف ورود و بلیط امنیتی اینترنت بانک/ همراه بانک

روش های فعالسازی نرم افزار رمزساز سینا:

1- روش های غیر حضوری :

o با استفاده از نام کاربری و رمز موبایل بانک سینا

o با استفاده از نام کاربری و رمز عبور اینترنت بانک سینا

2- مراجعه به شعبه و دریافت QR Code فعالسازی


تغییرات نسخه اخیر

رمزساز سینا


توسعه دهنده

بانک سینا