لوگو درمان های دام بزرگ

درمان های دام بزرگ

تصاویر درمان های دام بزرگتصاویر درمان های دام بزرگتصاویر درمان های دام بزرگ

توضیحات

درمان های دام بزرگ


حدود 80 نسخه بیماری های دام بزرگ حهت دسترسی راحت


این نسخه ها از کتاب تکست خارجی Veterinary Medicine 11th Edition استخراج شده است و برنامه انگلیسی می باشد.منبع:


Veterinary Medicine 11th Edition


تغییرات نسخه اخیر

بهبود جزئی.

توسعه دهنده

دامپزشکی