لوگو داروهای کاربردی دام کوچک

داروهای کاربردی دام کوچک

تصاویر داروهای کاربردی دام کوچکتصاویر داروهای کاربردی دام کوچکتصاویر داروهای کاربردی دام کوچک

توضیحات

داروهای کاربردی دام کوچک


راهنمای کاربردی داروهای دام کوچک


قسمت B رایگان است اول این قسمت را مشاهده کنید در صورتی که تمایل داشتید برنامه را خریداری کنید.


این نرم افزار شامل داروهای پرکاربرد در دام کوچک است


اطلاعات هر دارو شامل:


موارد استعمال


دوز دارو


اثرات جانبی


منبع:

کتاب راهنمای کاربردی داروهای دام کوچک

مولف: دکتر احمدرضا الهیارترکمن

(این کتاب با هماهنگی و اجازه خودشون به نرم افزار تبدیل شد)

تغییرات نسخه اخیر

بهبود جزئی

توسعه دهنده

دامپزشکی