لوگو جراحی و بیهوشی دامپزشکی

جراحی و بیهوشی دامپزشکی

تصاویر جراحی و بیهوشی دامپزشکیتصاویر جراحی و بیهوشی دامپزشکیتصاویر جراحی و بیهوشی دامپزشکیتصاویر جراحی و بیهوشی دامپزشکی

توضیحات

اصول جراحی دامپزشکی

اصول بیهوشی دامپزشکی


تاریخچه مختصر جراحی

ابزار عمومی جراحی

ابزار برنده جراحی

اسکالپل

قیچی

پنس ها


سترون سازي ابزار جراحی

سترون سازي فیزیکی

سترون سازي شیمیایی


تکنیک هاي جراحی

برش و برداشت بافت ها

فیزیولوژي هموستاز (خونبندي)


خونریزي و خونبندي در جراحی

مراقبت از بافت ها در حین جراحی


بخیه زخم جراحی

انواع نخ هاي بخیه

انتخاب نخ بخیه مصرفی

قطر نخ بخیه

کاربرد اختصاصی نخ ها در بافت

سوزن هاي بخیه


الگوهاي بخیه

بخیه هاي تکی

بخیه هاي سرتاسري

بخیه هاي کششی اختصاصی

بخیه هاي اختصاصی زرد پی

مخفی کردن گره (گره مخفی)


اصول بیهوشی دامپزشکی

تاریخچه


بیحسی موضعی

انواع روش هاي بیحسی موضعی


آرامبخشی و پیش بیهوشی

طبقه بندي داروهاي پیش بیهوشی


بیهوشی تزریقی

داروشناسی داروهاي بیهوشی تزریقی


بیهوشی استنشاقی

داروي بیهوشی استنشاقی ایده آل

انواع داروهاي بیهوشی استنشاقی


مراقبتهاي بیهوشی عمومی


بیهوشی در گونه هاي مختلف حیوانات

اسب

نشخوارکنندگان

سگ و گربه

پرندگان


شوك

انواع شوك براساس سبب شناسی

مراحل شوک

نشانه هاي بالینی شوك

درمان شوک


مایع درمانی

جایگزنی مایعات

روش تجویز مایعات


منابع مورد استفاده :

1 -اسکاردا، مویر، هابل، بدنارسکی (1377):بیهوشی دامپزشکی، ترجمه علی رضایی، افشین حاجی زاده، چاپ اول، انتشارات نوربخش.

2 -وصال، ناصر (1376):اصول بیهوشی دامپزشکی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه شیراز.

3- Auer, J.A. (1992): Equine Surgery, 1st ed., W. B. Saunders Co.

4- Bojrab, M.J.; Ellison, G. and Slocum, B. (1998): Current Techniques in Small Animal Surgery, Lippincott, Williams &Wilkins.

5- Fossum, T.W.; Hedlund, C.S. and Hulse, D.A. (2002): Text book of Small Animal Surgery, 2nd ed., Mosby.

6- Hilbery, A.D.R. (1992): Manual of Anesthesia for Small Animal Practice, 3rd ed., BSAVA pub.

7- Knecht, C. D.; Allen, A. R.; Williams, D. J. and Johnson, J. H. (1987): Fundamental Techiques in Veterinary Surgery, 3rd ed., W.B.Saunders Co.

8- Paddleford, R.R. (1999): Manual of Small Animal Anesthesia, 2nd ed., W.B.Saunders Co.

9- Slatter, D. (2002): Textbook of Small Animal Surgery, 3rd ed., W.B.Saunders Co.

10- Turner, A. S. and McIilwraith, C. W. (1989): Techniques in Large Animal Surgery, 2nd ed., Lea & Febiger

تغییرات نسخه اخیر

بهبود جزئی.

توسعه دهنده

دامپزشکی