لوگو تکاپو

تکاپو

تصاویر تکاپوتصاویر تکاپوتصاویر تکاپو

توضیحات

از برنامه «تکاپو» برای ثبت فعالیتهای روزانه از جمله پیاده روی، دویدن و دوچرخه سواری استفاده کنید. می توانید فعالیتهای قبلی را مشاهده و میزان فعالیت روزانه و هفتگی خود رو مقایسه کنید.


تغییرات نسخه اخیر

.

توسعه دهنده

تکاپو