لوگو تفسیر نوار قلب

تفسیر نوار قلب

تصاویر تفسیر نوار قلبتصاویر تفسیر نوار قلبتصاویر تفسیر نوار قلب

توضیحات

مقدمه


مروری بر الکتروفیزیولوژی قلب

- جریانات الکتریکی قلب

- مسیرهای هدایت الکتریکی قلب


نحوه خواندن و تفسیر الکتروکاردیوگرام


علل ایجاد بی نظمی های قلبی


ریتمهای سینوسی

- ریتم نرمال سینوسی

- برادی کاردی سینوسی

- تاکیکاردی سینوسی

- آریتمی سینوسی

- یلاک SA

- ایست سینوسی

- سندرم گره سینوسی بیمارگونه


ریتم های دهلیزی

- ضربان زودرس دهلیزی

- پیس میکر سرگردان

- تاکی کاردی چند کانونی دهلیزی

- تاکی کاردی حمله ای دهلیزی

- فالتر دهلیزی

- فیبریالسیون دهلیزی


ریتم های بطنی

- ضربان زودرس بطنی

- ریتم ایدیوونتریکولار

- ریتم تسریع شده بطنی

- تاکی کاردی بطنی

- تورسادِس دی پوینت

- فیبریالسیون بطنی


ریتم های جانکشنال

- ضربان زودرس پیوندگاهی

- ریتم پیوندگاهی


بلاکهای گره AV

- بلاکهای دهلیزی-بطنی درجه 1

- بلاکهای دهلیزی-بطنی درجه 2

- بلاکهای دهلیزی-بطنی درجه 3


بلاکهای شاخه ای

- بلاک شاخهای راست

- بلاک شاخهای چپ

- همی بلوک خلفی چپ

- همی بلاک قدامی چپ


تغییرات نسخه اخیر

بهبود جزئی.

توسعه دهنده

پزشکی و پیراپزشکی