لوگو تغذیه کسرا

تغذیه کسرا

تصاویر تغذیه کسراتصاویر تغذیه کسراتصاویر تغذیه کسرا

توضیحات

این نرم افزار رزرو ، کنسل ، مشاهده ی وضعیت غذا ها ، گزارش رزرو های صورت گرفته و ... در سیستم تغذیه ی کسرا را در خود جای داده و قابل استفاده برای کارکنان شرکت هایست که سیستم تغذیه ی کسرا را داشته باشند :)

تغییرات نسخه اخیر

-

توسعه دهنده

تغذیه کسرا