لوگو تشخیص های پرستاری ناندا

تشخیص های پرستاری ناندا

تصاویر تشخیص های پرستاری نانداتصاویر تشخیص های پرستاری نانداتصاویر تشخیص های پرستاری نانداتصاویر تشخیص های پرستاری نانداتصاویر تشخیص های پرستاری ناندا

توضیحات

تشخیص پرستاری عدم تحمل فعالیت

تشخیص پرستاری ریسک عدم تحمل فعالیت

تشخیص پرستاری برنامه ریزی ناموثر فعالیت

تشخیص پرستاری ریسک برنامه ریزی ناموثر فعالیت

تشخیص پرستاری ریسک حساسیت به ماده حاجب ید دار

تشخیص پرستاری تخلیه ناموثر راه هوایی

تشخیص پرستاری ریسک پاسخ آلرژیک

تشخیص پرستاری اضطراب

تشخیص پرستاری ریسک آسپیراسیون

تشخیص پرستاری ریسک پیوند معیوب والدین - بچه

اختلال خودکار رفلکس ها (دیس رفلکسی اتونومیک)

تشخیص پرستاری ریسک دیس رفلکسی اتونومیک

تشخیص پرستاری ریسک خونریزی

تشخیص پرستاری ریسک بی ثباتی سطح گلوکز خون

تشخیص پرستاری اختلال تصویر از بدن

تشخیص پرستاری ریسک عدم تعادل دمای بدن

تشخیص پرستاری ناکافی بودن شیر مادر

تشخیص پرستاری تغذیه ناموثر با شیر مادر

تشخیص پرستاری وقفه در تغذیه با شیر پستان

تشخیص پرستاری آمادگی قبلی برای تغذیه پستانی

تشخیص پرستاری الگوی تنفسی ناموثر

تشخیص پرستاری کاهش برونده قلبی

تشخیص پرستاری درد حاد

تشخیص پرستاری درد مزمن

تشخیص پرستاری اختلال الگوی خواب

تشخیص پرستاری خستگی

تشخیص پرستاری ترس

تغییرات نسخه اخیر

بهبود جزئی.

توسعه دهنده

پزشکی و پیراپزشکی