لوگو تاکسی یوز رانندگان

تاکسی یوز رانندگان

تصاویر تاکسی یوز رانندگانتصاویر تاکسی یوز رانندگانتصاویر تاکسی یوز رانندگانتصاویر تاکسی یوز رانندگانتصاویر تاکسی یوز رانندگان

توضیحات

با برنامه تاکسی یوز، رانندگان می توانند در زمان دلخواه خود در طول شبانه روز به کسب درآمد بپردازند.


تغییرات نسخه اخیر

- برطرف شدن مشکلات گزارش شده

توسعه دهنده

هوشمند تدبیر دیانا