لوگو بیماری های گوسفند و بز

بیماری های گوسفند و بز

تصاویر بیماری های گوسفند و بزتصاویر بیماری های گوسفند و بزتصاویر بیماری های گوسفند و بز

توضیحات

بیماری های گوسفند و بز
بیماری های گوسفند
بیماری های بز

بیماری های متابولیک
بیماری های کلستریدیایی
بیماری های مناطق آلوده به کنه
بیماری های بره ها
انگل های داخلی
انگل های خارجی
بیماری های سُم
مسمومیت ها
بیماری های غیر اختصاصی گوسفند

بیماری های متابولیک
مسمومیت آبستنی
هیپومنیزمی
بیماری بره زایی (کمبود کلسیم)
نکروز قشر مغز
سوی بک
اسیدوز
کمبود کبالت
کمبود ویتامین E یا سلنیوم
کمبود فسفر
کمبود ویتامین A

بیماری های کلستریدیایی
انتروتوکسمی
اسهال خونی بره
براکسی
سیاه مرض
عفونت کلستریدیایی جراحات
کزاز
بوتولیسم

بیماری های مناطق آلوده به کنه
لوپینگ ایل (لرزش)
تب کنه ای
پیمی کنه ای

بیماری های بره ها
اسهال بره ها (اسهال نوزادان)
دهان آبکی
سالمونلوز
کوکسیدیوز
بیماری خُلی بره ها
بیماری مفصلی
آبسه های کبد
بیماری سختی حرکت بره ها
اُفت دمای بدن

انگل های داخلی
کرم های گرد
آلودگی به نماتودیروس
کپلک، فاسیلوز، فساد کبد
کرم های نواری

انگل های خارجی
شپش
گری پزوروپتیک و سارکوپتیک
گری کوریوپتیک
کنه ها
میاز مگس گوشت

بیماری های سُم
گندیدگی سُم
بیماری تب برفکی
پا قرمز
گندیدگی توت فرنگی مانند سُم
آبسۀ سُم
تورم پوست بین انگشتان

مسمومیت ها
مسمومیت با کلم
مسمومیت با سرخس
مسمومیت با مس
مسمومیت با سرب

بیماری های غیر اختصاصی گوسفند
اکتینوباسیلوز
سیاه زخم (شاربن)
بیماری مرزی
چشم درد واگیردار

تغییرات نسخه اخیر

بهبود جزئی


توسعه دهنده

دامپزشکی