لوگو بیماری های موردنیاز پرستاری

بیماری های موردنیاز پرستاری

تصاویر بیماری های موردنیاز پرستاریتصاویر بیماری های موردنیاز پرستاریتصاویر بیماری های موردنیاز پرستاریتصاویر بیماری های موردنیاز پرستاریتصاویر بیماری های موردنیاز پرستاریتصاویر بیماری های موردنیاز پرستاری

توضیحات

بیماری های موردنیاز پرستاری


سیستم قلب و عروق

سیستم تنفسی

سیستم ایمن

سیستم هماتولوژیک

سیستم عصبی

سیستم عضلانی - اسکلتی

سیستم گوارشی

سیستم غدد درون ریز

سیستم ادراری - تناسلی

سیستم پوششی

مایعات و الکترولیت ها

بهداشت روانی

جراحی و اتاق عمل

بیماری های زنان

درمان درد


✔️فرآیند پرستاری سیستم قلب و عروق:

»مقدمه ای بر سیستم قلب و عروق

» آنوریسم آئورت

» آنژین (آنژین صدری)

» انفارکتوس میوکارد (MI)

» بیماری شریان کرونر (CAD)

» بیماری شریان های محیطی (PAD)

» تامپوناد قلبی

» شوک کاردیوژنیک

» کاردیومیوپاتی

» آندوکاردیت

» نارسایی قلبی

» هیپرتانسیون (HTN)

» شوک هیپوولومیک

» میوکاردیت

» پریکاردیت

» ادم ریوی

» بیماری راینودز

» بیماری های روماتوئید قلب

» ترومبوفلبیت

» فیبریلاسیون دهلیزی

» آسیستول

» فیبریلاسیون بطنی

» تاکیکاردی بطنی

» نارسایی آئورت (AI)

» نارسایی میترال

» تنگی میترال

» پرولاپس دریچه میترال

» نارسایی تریکوسپید

» تست های تشخیصی حیاتی سیستم قلب و عروق


✔️ فرآیند پرستاری در اختلالات سیستم تنفسی:

» مقدمه ای بر سیستم تنفسی (Respiratory System)

» سندرم دیسترس حاد تنفسی (ARDS)

» آسبستوزیس

» آسم

» آتلکتازی

» برونشکتازی

» برونشیت

» کورپولمونل

» آمفیزم

» سرطان ریه

» افوژن پلورال

» پنومونی

» پنوموتوراکس

» اسیدوز تنفسی

» سل (TB)

» نارسایی حاد تنفسی

» آمبولی ریوی

» آنفولانزا

» تست های تشخیصی حیاتی اختلالات تنفسی


✔️فرآیند پرستاری در اختلالات سیستم ایمنی:

» مقدمه ای بر سیستم ایمنی

» سندرم نقص ایمنی اکتسابی (AIDS)

» آنافیلاکسی

» اسپوندیلیت آنکلیوزیس

» سارکوم کاپوزی (KS)

» لمفوما

» آرتریت روماتوئید

» اسکلرودرما

» مونونوکلئوز

» ویروس اپشتین بار /سندرم خستگی مزمن

» بیماری لایم

» شوک سپتیک

» لوپوس اریتماتوز سیستمیک (SLE)

» تست های تشخیصی حیاتی سیستم ایمنی


✔️فرآیند پرستاری در اختلالات سیستم هماتولوژیک:

» مقدمه ای بر سیستم هماتولوژیک

» آنمی

» آنمی آپلاستیک (پان سیتوپنی)

» آنمی فقر آهن

» آنمی پرنیشیوز

» انعقاد منتشره درون رگی (DIC)

» هموفیلی

» لوسمی

» مولتیپل میلوما

» پلی سیتمی ورا

» آنمی سلول های داسی شکل

» ترومبوز وریدهای عمقی (DVT)

» پورپورای ترومبوسیتوپنی ایدیوپاتیک (ITP)

» تست های تشخیصی حیاتی سیستم هماتولوژیک


✔️فرآیند پرستاری در اختلالات سیستم عصبی:

» مقدمه ای بر سیستم عصبی

» صدمه به سر (ضربه مغزی)

» اسکلروز جانبی آمیوتروفیک (ALS)

» فلج بل

» آبسه مغزی

» تومور مغزی

» آنوریسم مغزی

» آنسفالیت

» سندرم گیلن – باره

» بیماری هانتینگتون (کره)

» مننژیت

» مولتیپل اسکلروزیس (MS)

» میاستنی گراو

» بیماری پارکینسون

» آسیب نخاغ

» سکته مغزی

» اختلالات تشنجی

» تست های تشخیصی حیاتی سیستم اعصاب


✔️فرآیند پرستاری در اختلالات سیستم عضلانی - اسکلتی:

» مقدمه ای بر سیستم عضلانی - اسکلتی

» سندرم کارپال تونل

» شکستگی ها

» نقرس

» استئوآرتریت

» استئومیلیت

» استئوپروزیس

» تست های تشخیصی حیاتی سیستم عضلانی اسکلتی


✔️فرآیند پرستاری در اختلالات سیستم گوارشی:

» مقدمه ای بر سیستم گوارشی

» آپاندیسیت

» کوله سیستیت

» سیروز

» بیماری کرون

» بیماری دیورتیکولیت

» گاستروانتریت

» بیماری ریفلاکس معده ای – مروی (GERD)

» خونریزی گوارشی

» گاستریت

» هپاتیت

» فتق هیاتال

» انسداد روده و فلج ایلئوس

» پانکراتیت

» پریتونیت

» بیماری زخم معده (PUD)

» کولیت السراتیو

» تست های تشخیصی حیاتی سیستم گوارش


✔️فرآیند پرستاری در اختلالات سیستم اندوکرین:

» مقدمه ای بر سیستم اندوکرین (غدد درون ریز)

» کم کاری تیروئید (میکزودم)

» پرکاری تیروئید (بیماری گریو)

» گواتر ساده

» کم کاری هیپوفیز

» پرکاری هیپوفیز (آکرومگالی و ژیگانتیسم)

» افزایش پرولاکتین خون (هیپرپرولاکتینمی)

» دیابت اینسیپیدوس

» سندرم ترشح نامناسب هورمون آنتی دیورتیک (SIADH)

» بیماری ادیسون

» سندرم کوشینگ

» آلدسترونیسم اولیه (بیماری کان)

» فئوکروموسیتوم

» کم کاری پاراتیروئید

» پرکاری پاراتیروئید

» دیابت ملیتوس

» سندرم متابولیک (سندرم X/ سندرم دیس متابولیک)

» تست های تشخیصی حیاتی سیستم آندوکرین


✔️فرآیند پرستاری در اختلالات سیستم ادراری - تناسلی:

» مقدمه ای بر سیستم ادراری - تناسلی

» هیپرتروفی خوش خیم پروستات (BPH)

» سرطان مثانه

» گلومرولونفریت حاد

» سرطان کلیه

» سنگ های کلیوی

» سرطان پروستات

» پیلونفریت

» نارسایی کلیوی

» سرطان بیضه

» عفونت مجاری ادراری

» تست های تشخیصی حیاتی سیستم ادراری تناسلی


✔️فرآیند پرستاری در اختلالات سیستم پوششی:

» مقدمه ای بر سیستم پوششی

» در سوختگی ها

» درماتیت

» سرطان های پوست

» سلولیت

» زخم فشاری

» زخم و ترمیم زخم

» تست های تشخیصی حیاتی سیستم پوششی


و

.

.

.


تغییرات نسخه اخیر

بهبود جزئی.

توسعه دهنده

پزشکی و پیراپزشکی