لوگو بیماری های ماهی (بیماری های آبزیان)

بیماری های ماهی (بیماری های آبزیان)

تصاویر بیماری های ماهی (بیماری های آبزیان)تصاویر بیماری های ماهی (بیماری های آبزیان)تصاویر بیماری های ماهی (بیماری های آبزیان)تصاویر بیماری های ماهی (بیماری های آبزیان)

توضیحات

که دارای سه بخش است:

ماهی شناسی

تکثیر و پرورش ماهیان

بیماری های ماهی


ماهی شناسی:

تعريف ماهي

تاريخچه ماهي شناسي

محيط زيست ماهيان

تقسیم بندی ماهیان ایران

تقسیم بندی ماهیان ایران

طبقه بندی ماهیان

شكل بدن ماهيان

توپوگرافي بدن ماهي

پوست ماهیان

ادراک حسی

اسکلت ماهی

عضلات و انواع آن

دستگاه تنفس ماهي

دستگاه گوارش

کیسه شنا

دستگاه وبر

دستگاه گردش خون

دستگاه عصبی

تولیدمثل

ساختمان کلیه در ماهی


تکثیر و پرورش ماهیان:

تاریخچه پرورش آبزیان در جهان

تاریخچه پرورش آبزیان در ایران

آبزی پروری

اهمیت پرورش ماهی

اهداف عمده پرورش ماهی

روشهای مختلف پرورش ماهی

تقسیم بندی از نظر تحمل درجه حرارت

تقسیم بندی از نظر تحمل شوری

علل وچبران کمبود نسل در ماهیان

تولید مثل در ماهیان

مهاجرت در ماهیان

شیوه های متفاوت مراقبت مولدین

مشكلات تكثير در ماهيان پرورشي

نقص هورموني در ماهيان پرورش

بیهوشی ماهیان

هماوری در ماهیان

لقاح مصنوعي

انکوباسیون تخم در ماهیان

معرفي قزل‌آلاي رنگين‌كمانسی

معرفی کپورماهیان

غذاي مصنوعی

غذای زنده

ماهیان زینتی در ایران


بیماری های ماهی:


بیماری های باکتریایی

فورونكلوزيس

آئروموناس های متحرک

ویبریوزیس

یرسینیوزیس

كلومناريس

بيماري باكتريايي آب سرد

بيماري باكتريايي آبشش

بيماري باكتريايي كليه

استرپتوکوکوس اينيه

مايكوباكتريوزيس يا سل ماهي


بیماری های ویروسی

بیماری خونريزي دهنده ويروسي

نكروز عفوني لوزالمعده

نکرور عفونی بافتهای خونساز

بيماري ويروسي نكروز عصبی

بیماری ویروسی ماهی آزاد ژاپنی

بیماری های انگلی

بیماریهای قارچی

و...


تغییرات نسخه اخیر

بهبود جزئی


توسعه دهنده

دامپزشکی