لوگو باکتری شناسی دامپزشکی

باکتری شناسی دامپزشکی

تصاویر باکتری شناسی دامپزشکیتصاویر باکتری شناسی دامپزشکیتصاویر باکتری شناسی دامپزشکیتصاویر باکتری شناسی دامپزشکی

توضیحات

برنامه باکتری شناسی دامپزشکی

شامل باکتری شناسی دامپزشکی و باکتری شناسی عمومی
برنامه ای کامل و جامع
شامل:
ویزگی باکتری
بیماری های ایجاد شده توسط باکتری
علائم بالینی بیماری
علائم کالبدگشایی
درمان
کنترل و پیشگیری و ...
آزمایشگاه باکتری شناسی
محیط های باکتری
ویژگی باکتری در مخبط های مختلف
تشخیص باکتری و...
باکتری های گرم مثبت
✔ استافیلو کوکوس
✔ استرپتوکوکوس
✔ کورینه باکتریوم
✔ لیستریا
✔ اریزیپلوتریکس
✔ کلستریدیوم
✔ باسیلوس
✔ نوکاردیا
✔ اکتینومایسس
✔ درماتوفیلوس
✔ مایکوباکتریوم ها
باکتری های گرم منفی
✔ فوزوباگتریوم
✔ باکتروئیدس
✔ اشرشیا کلی
✔ سالمونلا
✔ سودوموناس
✔ پاستورلا
✔ لپتوسپیرا
✔ بروسلا
✔ اکتینوباسیلوس
و ...

تغییرات نسخه اخیر

بهبود جزئی

توسعه دهنده

دامپزشکی