لوگو باکتری شناسی دامپزشکی

باکتری شناسی دامپزشکی

تصاویر باکتری شناسی دامپزشکیتصاویر باکتری شناسی دامپزشکیتصاویر باکتری شناسی دامپزشکیتصاویر باکتری شناسی دامپزشکی

توضیحات

برنامه باکتری شناسی دامپزشکی


شامل باکتری شناسی دامپزشکی و باکتری شناسی عمومی

برنامه ای کامل و جامع

شامل:

ویزگی باکتری

بیماری های ایجاد شده توسط باکتری

علائم بالینی بیماری

علائم کالبدگشایی

درمان

کنترل و پیشگیری و ...

آزمایشگاه باکتری شناسی

محیط های باکتری

ویژگی باکتری در مخبط های مختلف

تشخیص باکتری و...

باکتری های گرم مثبت

✔ استافیلو کوکوس

✔ استرپتوکوکوس

✔ کورینه باکتریوم

✔ لیستریا

✔ اریزیپلوتریکس

✔ کلستریدیوم

✔ باسیلوس

✔ نوکاردیا

✔ اکتینومایسس

✔ درماتوفیلوس

✔ مایکوباکتریوم ها

باکتری های گرم منفی

✔ فوزوباگتریوم

✔ باکتروئیدس

✔ اشرشیا کلی

✔ سالمونلا

✔ سودوموناس

✔ پاستورلا

✔ لپتوسپیرا

✔ بروسلا

✔ اکتینوباسیلوس

و ...


تغییرات نسخه اخیر

بهبود جزئی

توسعه دهنده

دامپزشکی