لوگو بازر

بازر

5
تصاویر بازرتصاویر بازرتصاویر بازر

توضیحات

در این اپلیکیشن شرایط لازم برای انجام معاملات آبشده فراهم میشود.

کاربر میتواند به میزان مورد نظر درخواست خرید آبشده داشته باشد.

تغییرات نسخه اخیر

رفع برخی باگ و ارتقا برنامه.

توسعه دهنده

رضا